Näitus "Pitsilised lood" Näitus "Pitsilised lood"26.11.2015–09.01.2016 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Pit­silised lood”.

Aide Leit-LepmetsAide Leit-Lep­met­sa maalide tege­lased on kun­st­niku sar­nased. Punapäised, rõõm­sameelsed, roman­tilised pilditege­lased tegut­se­vad kau­nis ja õhulis­es maail­mas. Aide ei maali ennast tead­likult, kuid tüdrukud piltidel on tõesti tema moo­di. Tema sõnul meeldib talle naise­lik ja kau­nis maailm. Tema piltide tege­lased hõlju­vad pilvedel, unistavad õuna­puu all, mõnule­vad värske ajale­he ja kohvi­tas­si taga.
Aide Leit-Lep­met­sa töödes on tähtis roll pit­sidel, mis on kootud kleitideks pilditü­drukute sel­ga, voogavad mere­lainete, kohe­vate pilvede, mus­ta öötae­va või kohvi­laua linikute­na. Kasu­tatud on Haap­salu sal­li- ja äärepitse. Mõne tükikese on sõbrad spet­si­aalselt kudunud, mõni suure­mat­est töödest üle jäänud. Muinasju­tu­teemal­iste piltide see­ri­at kau­nistavad säravad poepit­sid, mõnele tööle on jõud­nud taaska­su­tamist lei­d­nud käsitööpit­sid.
Aide Leit-Lep­mets töötab Haap­salu Kun­stikoo­lis õpeta­jana. Tema pit­silis­tel piltidel on oma lugu, mille alguse ja lõpu saab näi­tuse külas­ta­ja ise väl­ja mõel­da.