Suveku­udel (juu­ni, juuli ja august) on Tapa lin­naraa­matukogu ja Lehtse raa­matukogu laupäevi­ti sule­tud.
Tapa inter­neti- ja infop­unkt
on ka suveku­udel laupäevi­ti avatud (10.00–15.00).

Pik­endus­soovi võib edas­ta­da meili teel — vas­tavalt või või otse meie kod­ule­he laenu­tuste pik­endamise vormilt.
Samu­ti saab laenu­tustäh­tae­ga pik­enda­da raa­matukogu lah­ti­olekuae­gadel tele­foni teel:

TLRK teenin­du­sosakond — 323 2081
TLRK las­teosakond — 323 2082
Lehtse raa­matukogu — 383 3388

Tapal saab raa­ma­tu­id soovi kor­ral laupäevi­ti tagas­ta­da ka inter­netipunk­ti (kõr­valti­ib, sis­sepääs Kooli täna­va poolsest kül­jest).