Töö merepõhjas

Raamatunäitus "Töö merepõhjas" Raamatunäitus "Töö merepõhjas"1.–29. sep­tem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas raa­matunäi­tus “Töö merepõh­jas”.

Ookean on alati ol­nud in­imestele salapäraseks ko­haks, mida tahaks uuri­da. Et tea­da, mida merepõh­jas põnevat, tule­vad appi sukel­du­jad. Tuukrid ot­si­vad hukkunud lae­vu ja up­punud aardeid. Han­gi­vad mere­ande, pär­le ja ko­ralle. Uuri­vad ja pu­uri­vad naf­tat. Jäl­gi­vad ja jääd­vus­tavad kau­nist me­re­alust maailma.
Meie raa­matunäi­tus ongi pühen­datud vapratele merepõh­ja sukel­du­jatele – tuukritele.