Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee24. sep­temb­ril kella 10–11 Tapa kesk­väl­ja­kul Tallinna Keskraamatukogu raa­ma­tu­ko­gu­buss Katarina Jee.

Peatuse ajal saab tut­vuda raa­ma­tu­ko­gu­bussi ja bus­sis ole­vate raa­ma­tu­tega ning raa­ma­tu­ko­gu­bussi töö­ta­jate töö­tin­gi­mus­tega. Võimalik on küsida Tallinna Keskraamatukogu tee­nuste kohta (näi­teks raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jate poolt paku­ta­vad koo­li­tu­sed, e‐raamatute lae­na­mine ja e‐raamatukogu ELLU) ning õppida kasu­tama e‐kataloogi ESTER. Lapsed saa­vad raa­ma­tu­ko­gu­bus­sis joo­nis­tada ja pilte vär­vida, tut­vuda lahe­date koo­mik­si­raa­ma­tu­tega, nupu­tada mõis­ta­tusi ja lahen­dada rist­sõnu.

Raamatukogubussi sõidu ees­märk on tut­vus­tada ühte või­ma­likku lahen­dust, kui­das viia raa­ma­tu­ko­gu­tee­nus lähe­male hajaasus­tu­sega piir­kon­da­des ela­va­tele ini­mes­tele. Tallinna Keskraamatukogu on raa­ma­tu­ko­gu­bussi abil tal­lin­las­tele raa­ma­tu­ko­gu­tee­nust pak­ku­nud juba 2008. aas­tast ala­tes.

Raamatukogubussiga on ooda­tud koh­tuma kõik huvi­li­sed. Meie omalt poolt jagame infot sel­lel aas­tal lin­na­raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­vate üri­tuste, näi­tuste, koh­tu­miste ja muu kohta.