Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee24. sep­tem­bril kel­la 10–11 Tapa keskväl­jakul Tallinna Keskraa­matukogu raa­matukogubuss Kata­ri­na Jee.

Pea­tuse ajal saab tutvu­da raa­matukogubus­si ja bus­sis ole­vate raa­matute­ga ning raa­matukogubus­si töö­ta­jate töötingimuste­ga. Või­ma­lik on küsi­da Tallinna Keskraa­matukogu teenuste koh­ta (näiteks raa­matukoguhoid­jate poolt paku­tavad kooli­tused, e‑raamatute lae­namine ja e‑raamatukogu ELLU) ning õpp­i­da kasu­ta­ma e‑kataloogi ESTER. Lapsed saavad raa­matukogubus­sis joon­ista­da ja pilte värvi­da, tutvu­da lahe­date koomik­sir­aa­matute­ga, nuputa­da mõis­ta­tusi ja lahen­da­da rist­sõnu.

Raa­matukogubus­si sõidu eesmärk on tutvus­ta­da ühte või­ma­likku lahen­dust, kuidas viia raa­matukoguteenus lähe­male hajaa­sus­tusega piirkon­dades elavatele inimestele. Tallinna Keskraa­matukogu on raa­matukogubus­si abil tallinlastele raa­matukoguteenust pakkunud juba 2008. aas­tast alates.

Raa­matukogubus­si­ga on oodatud koh­tu­ma kõik huvilised. Meie oma­lt poolt jagame infot sel­l­el aastal lin­naraa­matuko­gus toimu­vate üri­tuste, näi­tuste, koh­tu­miste ja muu koh­ta.