(Eesti) Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee24. sep­tem­bril kel­la 10–11 Tapa keskväl­jakul Tallinna Keskraa­matukogu raa­matukogubuss Kata­ri­na Jee.

Pea­tuse ajal saab tutvu­da raa­matukogubus­si ja bus­sis ol­e­vate raa­matute­ga ning raa­matukogubus­si töö­ta­jate töötingimuste­ga. Või­ma­lik on küsi­da Tallinna Keskraa­matukogu teenuste ko­h­ta (näiteks raa­matukoguhoid­jate poolt paku­tavad kooli­tused, e‑raamatute lae­namine ja e‑raamatukogu ELLU) ning õp­p­i­da ka­su­ta­ma e‑kataloogi ES­TER. Lapsed saavad raa­matukogubus­sis joon­ista­da ja pilte värvi­da, tutvu­da la­he­date koomik­sir­aa­matute­ga, nuputa­da mõis­ta­tusi ja la­hen­da­da ristsõnu.

Raa­matukogubus­si sõidu eesmärk on tutvus­ta­da ühte või­ma­likku la­hen­dust, kuidas viia raa­matukoguteenus lähe­male ha­jaa­sus­tusega pi­irkon­dades elavatele in­imestele. Tallinna Keskraa­matukogu on raa­matukogubus­si abil tallinlastele raa­matukoguteenust pakkunud juba 2008. aas­tast alates.

Raa­matukogubus­si­ga on oo­datud ko­h­tu­ma kõik huvilised. Meie oma­lt poolt jagame in­fot sel­l­el aastal lin­naraa­matuko­gus toimu­vate üri­tuste, näi­tuste, ko­h­tu­miste ja muu kohta.