Kiisuga reisima

[lg_image folder=“TLRK/2012/Kiisuga_reisima” image=“DSC_0805.JPG” display=“thumb” align=“right” caption=“Vaata ka pilte galeriist”]Kiisule meeldib küll oma ko­dukülas toimeta­da, aga mõniko­rd tuleb talle vas­tu­pan­damatu reisi­himu peale. Siis ei jää muud üle, kui sel­jakott sel­ga või ko­hver kätte ja teele. Reis on hoop­is põnevam, kui kaugel maal mõni sõber ees ootab. Nii saavad sel­ge­maks selle maa kombed ja keel. Kui rän­damis­est isu täis, on aeg ko­duküla Kassini­idu poole asu­da. Koju tagasi­jõud­mine on üks ise­moo­di ma­gus tunne! Võõr­sil hea, ko­dus parem, teab ki­isu oma kä­past.Raa­matunäi­tusel on väl­jas ter­ve tro­bikond reisi­himulisi kasse. Igaüks neist su­un­dub tarkuser­aa­matu abil maail­ma er­inevasse nur­ka. Sav­ist ki­isud ja nende reisiko­hvrid on valmis­tanud Tapa Güm­naa­si­u­mi 1.a klas­si õpi­lased. Lap­si juhen­das õpeta­ja Elle Kivi­soo. Need ki­isud os­alesid konkur­sil, kus kut­su­ti lap­si ot­si­ma selle aas­ta nuk­it­sa konkur­si põnevaid raa­matutege­lasi. Tege­lasi võis tutvus­ta­da mõnusas kun­stipäras­es, män­gulis­es või hu­moorikas vormis.

Õpeta­ja Elle lapsed käisid nende vah­vate rän­nukas­side tegemise eest Rakveres ko­h­tu­misel kir­janik Jaanus Vaik­sooga ja kun­st­nik Ker­tu Sillastega.

Põnevat seik­lemist raa­mat­ule­hekülgedel koos ki­isuga Heli Il­lipe-Soota­ki ja Ka­trin Ehrlichi raa­ma­tust „Ki­isu reisib“!

(näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus 10.07–30.08.2012)

[lg_folder folder=“TLRK/2012/Kiisuga_reisima”]