(Eesti) Läbi aastate

Näitus "Läbi aastate"Näitus "Läbi aastate"19. sep­tem­brist 28. ok­too­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus telekun­st­nik Tiiu Übi vi­imas­tel aas­ta­tel valmin­ud ak­varel­lide näi­tus “Läbi aas­tate”.

Tiiu Übi (Lätt) on sünd­in­ud 1941. aastal.

1957–1962 Tar­tu Ku­ju­ta­va Kun­sti Kool.
1962–1964 Tallinna Söök­late, ko­hvikute ja restoranide trusti kunstnik.
1964–1970 Eesti Ri­ik­lik Kun­sti­in­sti­tu­ut, teatri eriala.
1968–1998 Eesti Tele­vi­sioon kun­st­nik, lavastaja.
1976–1977 ETV peakunstnik.
Het­kel pensionär.

30 tööaas­ta jook­sul ku­jun­danud ETVs män­gu- ja muusikafilme, tele­saateid ja ‑lavas­tusi. Os­alenud tele- ja teatrikun­st­nike näi­tus­tel ja akvarellinäitustel.
Eesti Kun­st­nike Li­idu liige.

Täht­samad tööd
Telefilmid:
1971 — “Lind­pri­id” (Eesti Tele­film). Käsikiri J. An­vel­di aine­tel Vladimir Karasjov, režis­söör Vladimir Karasjov (kostüümid ka­van­das H. Uue­toa). Es­ki­isid “Lind­pri­idele” olid ERK–i diplomitööks (diplomitöö juhen­da­ja L. Andreste).
1974 — “Aeg maha” (Eesti Tele­film). Käsikiri J. Müür ja H. Luik. Režis­söörid Tõ­nis Kask ja Ben Drui.
1976 — “Igavesti Teie” (Eesti Tele­film). Film Rai­mond Val­grest, režis­söör Mati Põldre.
1992 — “Need vanad ar­mas­tuskir­jad” (Frey­ja Film). Män­gu­film Rai­mond Val­grest, režis­söör Mati Põldre.

Telelavas­tused:
1972 — “Aeg luubis”.
1973 — lastelavas­tus “Karde­moni lin­na rah­vas ja röövlid” (1980. a värvi­line vari­ant), režis­söör Elvi Koppel.
1973 — “Laupäe­vaõh­tud”.
1973 — Noortes­tu­u­dio laulu­võistlus “Et­te­vaa­tust – laul­ja”. Režii Leo Karpin.
1974 — ETV ja Soome TV ühissaade koo­lilastele “Küsi julgesti”. Režii Virve Kop­pel ja Leo Karpin.
1974 — J. Jan­it­s­ki “Juh­tum habe­mea­jamise ju­ures”, režis­söör Gun­nar Kilgas.
1975 — “Vin­cent”, režis­söör Heino Raudsik.
1975 — A. Strind­ber­gi “Mäng tule­ga”, režis­söör Gun­nar Kilgas.
1975 — ” Must pühapäev”, „Roosa pühapäev”, „Punane pühapäev”. Režii Ti­ina Park. “Pildiraa­dio” au­tor M. Talvik. Režii Vel­lo Suuroja.
1976 — “Vihmapi­isad”, režis­söör Tõ­nis Kask.
1976 — lastelavas­tus “Kuidas kuningas kuu peale kip­pus”, režis­söör Elvi Koppel.
1979 — W. Kol­haase ja R. Zim­meri komöö­dia “Kala nel­jale”, režis­söör-lavas­ta­ja Gun­nar Kilgas.
1980 — laste­se­ri­aal Heljo Mänd “Nõi­akivi”, režis­söör Uno Leies.
1981 — laste­se­ri­aal “Kik­erikii”, režis­söör Uno Leies.
1984 — telelavas­tus “Rudolf ja Irma” A. H. Tamm­saare aine­tel, režis­söör Gun­nar Kil­gas, kostüümid M. Vannas.
1985 — lastelavas­tus “Üle lin­na Vin­s­ki”, režis­söör Virve Koppel.
1985 — J. Švart­si lastelavas­tus “Lumekuningan­na” H. Chr. An­der­seni aine­tel. Režii Virve Kop­pel ja Ivo Eensalu.
1988 — Uno Leiese laste­se­ri­aal “Tam­metõru seik­lused” V. Petke­vi­ciuse laster­aa­matu jär­gi. Režii Uno Leies.
1995 — telelavas­tus “Wik­mani poisid” Jaan Krossi ro­maani aine­tel, režis­söör Vil­ja Palm.
1998 — “Ma ar­mas­tasin sak­slast” A. H. Tamm­saare aine­tel, režis­söör Ain Prosa.