11”

Igor Oleinikovi isikunäitus "11"4. ok­too­brist 12. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Igor Oleinikovi isikunäi­tus “11”.

Üleilm­selt tun­tud vene il­lus­traa­tori ja an­i­makun­st­niku Igor Oleinikovi isikunäi­tusel „11” on väl­jas tema raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonid aas­tat­est 2005–2015.
Alates 1986. aas­tast on Oleinikov aval­danud il­lus­trat­sioone mit­metes lastea­jakir­jades. Samal ajal hakkas ta ka laster­aa­ma­tu­id il­lus­treer­i­ma. Tä­naseks on vene ja välis­maa kir­jas­tustelt il­munud üle 50 tema piltide­ga raa­matu, seal­hul­gas L. Car­rol­li „Al­ice Imede­maal”, E. Raspe „Vabahär­ra Münch­hauseni seik­lused”, vene muinasju­tud „Loll-Ivan” ja „Tulilind” jpt.
Il­lus­traa­toritööd kir­jeldab kun­st­nik järgnevalt:Igor Oleinikovi isikunäitus "11"

Ma ei hak­ka iga raa­matut il­lus­treer­i­ma, vaid ain­ult sel­l­ist, milles on närvi, pinget, mõis­ta­tust, dü­naamikat /…/ Ar­van, et raa­matut il­lus­treerides pole vaja kir­janikku täpselt järgi­da, vaid tuleb luua paralleelmaailm.”

Igor Oleinikov on os­alenud näi­tus­tel Ven­e­maal, Eestis, Lee­dus, Sak­samaal, Slo­vakkias, Tai­wa­nis ja mu­jal. Ta oli 2004. aastal Bologna laster­aa­ma­tumes­sil il­lus­traa­torite näi­tuse fi­nal­ist ning pälvis 2006. aastal Tallinna Il­lus­trat­siooni­tri­en­naali diplomi.
Igor Oleinikovi os­alusel on valmin­ud ka rida tun­tud animafilme.