Lehtse raamatukogu ajutiselt vanas majas tagasiSeoses Lehtse kes­ku­se­hoone ehi­ta­mi­sega asub raa­ma­tu­kogu ala­tes 19. oktoob­rist aju­ti­selt vanas asu­ko­has Rägavere tee 11.

Raamatukogu on ava­tud E‐R 10–18 ;
L, P ja iga kuu vii­ma­sel töö­päe­val sule­tud.

Kuna töö­tame väga kit­sas­tes olu­des, siis sel­lest tule­ne­valt on ka meie raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­punk­tis paku­ta­vad tee­nu­sed tava­pä­ra­sest taga­si­hoid­li­ku­mad. Raamatukogus saab lae­nu­tada eelkõige uue­mat kir­jan­dust. Mõelnud oleme ka õpi­las­tele, et oleks kät­te­saa­dav just neile vaja­lik koolilu­ge­mine. Endiselt saab lugeda/laenutada aja­lehti ja aja­kirju. Suurem osa raa­ma­tu­fon­dist on olude sun­nil kuni raa­ma­tu­kogu kes­ku­sesse taga­si­ko­li­miseni paki­tult hoiul. Vajadusel saab puu­duva raa­matu tel­lida valla teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest. Internetipunktiarvuti puu­du­mise tõttu saab teos­tada vaid olu­lisi e‐toiminguid – pan­ga­te­hin­gud jt e‐teenused. Endiselt on või­ma­lik teha koo­piaid, prin­tida ja ska­nee­rida.
Vabandage või­ma­like eba­mu­ga­vuste pärast !