(Eesti) Tähelepanu Lehtse raamatukogu külastajad!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Lehtse raamatukogu ajutiselt vanas majas tagasiSeoses Lehtse keskuse­hoone ehi­ta­misega asub raa­matukogu alates 19. ok­too­brist ajutiselt vanas asuko­has Rä­ga­vere tee 11.

Raa­matukogu on avatud E‑R 10–18;
L, P ja iga kuu vi­imasel tööpäe­val sule­tud.

Kuna töö­tame väga kit­sastes oludes, siis sell­est tu­lenevalt on ka meie raa­matukogu teenin­dus­punk­tis paku­tavad teenused tavapäras­est tagasi­hoid­liku­mad. Raa­matuko­gus saab laenu­ta­da eelkõige uue­mat kir­jan­dust. Mõel­nud oleme ka õpi­lastele, et oleks kätte­saa­dav just neile va­ja­lik koo­lilugem­ine. Endis­elt saab lugeda/laenutada ajale­hti ja ajakir­ju. Su­urem osa raa­matu­fondist on olude sun­nil kuni raa­matukogu keskusesse tagasikolimiseni pak­i­t­ult hoiul. Va­jadusel saab pu­udu­va raa­matu tel­l­i­da val­la teis­test raa­matukogud­est. In­ter­netipunk­tiarvu­ti pu­udu­mise tõt­tu saab teosta­da vaid olulisi e‑toiminguid — pan­gate­hin­gud jt e‑teenused. Endis­elt on või­ma­lik teha koop­i­aid, print­i­da ja skaneerida.
Va­ban­dage või­ma­like eba­mu­gavuste pärast!