Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Lehtse raamatukogu ajutiselt vanas majas tagasiSeoses Lehtse keskuse­hoone ehi­ta­misega asub raa­matukogu alates 19. oktoo­brist ajutiselt vanas asuko­has Räga­vere tee 11.

Raa­matukogu on avatud E‑R 10–18;
L, P ja iga kuu viimasel tööpäe­val sule­tud.

Kuna töö­tame väga kit­sastes oludes, siis sell­est tulenevalt on ka meie raa­matukogu teenin­dus­punk­tis paku­tavad teenused tavapäras­est tagasi­hoid­liku­mad. Raa­matuko­gus saab laenu­ta­da eelkõige uue­mat kir­jan­dust. Mõel­nud oleme ka õpi­lastele, et oleks kätte­saa­dav just neile vaja­lik koo­lilugem­ine. Endis­elt saab lugeda/laenutada ajale­hti ja ajakir­ju. Suurem osa raa­matu­fondist on olude sun­nil kuni raa­matukogu keskusesse tagasikolimiseni pak­i­t­ult hoiul. Vajadusel saab puudu­va raa­matu tel­l­i­da val­la teis­test raa­matukogud­est. Inter­netipunk­tiarvu­ti puudu­mise tõt­tu saab teosta­da vaid olulisi e‑toiminguid — pan­gate­hin­gud jt e‑teenused. Endis­elt on või­ma­lik teha koop­i­aid, print­i­da ja ska­neeri­da.
Vaban­dage või­ma­like eba­mu­gavuste pärast!