(Eesti) Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 — Ere Käärmaa

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere Käärmaa28. ok­too­bril Ul­vis toimunud Lääne-Viru­maa raa­matukoguhoid­ja päe­val ku­u­lu­tati väl­ja ja anti üle maakon­na aas­ta raa­matukoguhoid­ja 2016 auhind, mille pälvis Ere Käär­maa. Auhin­na an­dis üle Eesti Vabari­i­gi kul­tu­uri­m­in­is­ter In­drek Saar.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere KäärmaaEre Käär­maale tõi tun­nus­tuse tema mit­mekül­gne ja ak­ti­ivne tege­vus raa­matukogu üri­tuste ja näi­tuste ko­r­ral­damisel ning läbivi­imisel. Ere leiab aega ja jõudu oma põhitöö kõr­valt Tapa lin­naraa­matuko­gus tegele­da ka val­la er­inevate koost­öö- ja kultuuriprojektidega.

Lääne-Viru­maa aas­ta raa­matukoguhoid­ja ja raa­matukogu konkurssi ko­r­ral­davad Lääne-Viru Maaval­it­sus ja Lääne-Viru­maa Keskraa­matukogu alates 2011. aas­tast. Konkur­sile es­i­tatud isik(ud) pidi(d) ole­ma aas­ta jook­sul mõju­tanud elu raa­matuko­gun­duse vald­kon­nas, paist­nud jooksval aastal sil­ma in­no­vaatilise ja tule­mus­liku aren­dus­liku või prak­tilise tege­vuse eest kutsetöös.