Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere Käärmaa 28. oktoo­bril Ulvis toimunud Lääne-Viru­maa raa­matukoguhoid­ja päe­val kuu­lu­tati väl­ja ja anti üle maakon­na aas­ta raa­matukoguhoid­ja 2016 auhind, mille pälvis Ere Käär­maa. Auhin­na andis üle Eesti Vabari­i­gi kul­tu­uri­m­in­is­ter Indrek Saar.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 - Ere KäärmaaEre Käär­maale tõi tun­nus­tuse tema mit­mekül­gne ja akti­ivne tege­vus raa­matukogu üri­tuste ja näi­tuste kor­ral­damisel ning läbivi­imisel. Ere leiab aega ja jõudu oma põhitöö kõr­valt Tapa lin­naraa­matuko­gus tegele­da ka val­la erinevate koost­öö- ja kul­tu­uripro­jek­tide­ga.

Lääne-Viru­maa aas­ta raa­matukoguhoid­ja ja raa­matukogu konkurssi kor­ral­davad Lääne-Viru Maaval­it­sus ja Lääne-Viru­maa Keskraa­matukogu alates 2011. aas­tast. Konkur­sile esi­tatud isik(ud) pidi(d) ole­ma aas­ta jook­sul mõju­tanud elu raa­matuko­gun­duse vald­kon­nas, paist­nud jooksval aastal sil­ma inno­vaatilise ja tule­mus­liku aren­dus­liku või prak­tilise tege­vuse eest kut­setöös.