Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Jõuluvana, ära karda lapsi" Raamatunäitus "Jõuluvana, ära karda lapsi"25. novem­ber 2016 kuni 7. jaan­uar 2017 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Jõu­lu­vana, ära kar­da lap­si”.

Tähelepan­e­lik vaatle­ja on aas­tate jook­sul kohtunud väga erinevate jõu­lu­vanade­ga. On pik­ki ja lühike­si jõu­lume­hi. On kõh­nu ja kogukaid. On jutukaid ja nei­d­ki, kes ei saa sõna­gi suust. On jul­geid jõu­lu­taate, aga on ka sel­l­ised, kes lap­si kar­davad.
Meie jul­gus­tame arg­likke jõu­lu­vanasid Anne Lin­namä­gi raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonide­ga. Kun­st­nik on nimelt tein­ud pil­did Lee­lo Tungla raa­mat­ule „Jõu­lu­vana, ära kar­da lap­si“. Selle ja teis­te­gi kun­st­niku illus­treer­i­tud raa­matute piltidel on vah­vad ja toredad lapsed. Loomad on ka sõbra­likud, juhuks kui jõu­lu­taa­did neid peak­sid kart­ma.
Näi­tusel on väl­jas Anne Lin­namä­gi joon­istatud piltide­ga raa­matud ja ajakir­jad. Kun­st­niku pehme ja leebe piltide kolori­it lisab jõu­lu­oo­tuse aega soo­just ja arm­sust.