Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Kingi võimalus!5.–15. det­sem­bri­ni on kõig­il täiskas­vanu­tel või­malus saa­da rah­varaa­matukogudes infot erinevate õppimisvõi­maluste koh­ta.

Raa­matukogudes tutvus­tatakse huvilis­tele info lei­d­mist arvutis või nutiseadmes ja antakse teavet selle koh­ta, mida täiskas­vanud õppi­ja võiks ja peaks tead­ma. See on hea või­malus kõig­il huvilis­tel saa­da indi­vid­u­aalset kon­sul­tat­siooni ja lei­da ning kinki­da endale või oma lähedase­le kooli­tus, kur­sus või konkreetne asja­lik soovi­tus katkenud õpingute jätkamiseks.

http://www.andras.ee