(Eesti) Kingi võimalus!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Kingi võimalus!5.–15. det­sem­bri­ni on kõig­il täiskas­vanu­tel või­malus saa­da rah­varaa­matukogudes in­fot er­inevate õp­pimisvõi­maluste kohta.

Raa­matukogudes tutvus­tatakse huvilis­tele info lei­d­mist arvutis või nutiseadmes ja an­takse teavet selle ko­h­ta, mida täiskas­vanud õp­pi­ja võiks ja peaks tead­ma. See on hea või­malus kõig­il huvilis­tel saa­da in­di­vid­u­aalset kon­sul­tat­siooni ja lei­da ning kinki­da en­dale või oma lähedase­le kooli­tus, kur­sus või konkreetne as­ja­lik soovi­tus katkenud õpingute jätkamiseks.

http://www.andras.ee