(Eesti) Väike kunstikogu

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "Väike kunstikogu"3.–30. jaan­uar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Väike kun­stikogu”.

Ek­sponeer­ime klaaskapis oma õn­nitluskaar­tide kogu. Kun­st­nike saade­tud kaar­did ei olé li­ht­salt kaar­did, vaid täi­esti is­e­seis­vad kunstiteosed.