(Eesti) Minu kollektsioon — embleemid

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "Minu kollektsioon - embleemid" Väljapanek "Minu kollektsioon - embleemid"9. vee­bru­ar­ist 18. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Minu kollek­t­sioon — em­bleemid”.

Em­bleemide kollek­t­sioneer­im­ine sai al­guse rohkem kui viis aas­taküm­met tagasi, kui üks tubli spordipoiss avas­tas, et iga mat­ka või mõne muu sport­liku et­tevõt­mise ju­urde käib ka vah­va mär­gis — em­bleem. Ja nii see em­bleemikogu al­guse sai­gi. Kes vähe­gi neid em­bleeme uuri­da ja kaasa mõel­da vi­it­sib, see võib lei­da väga põnevat in­fot meie ter­vis­es­por­di ajaloost.