Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Suureks lauldud luule" Raamatunäitus "Suureks lauldud luule"9. vee­bru­ar­ist 30. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Suureks lauldud luule”.

Näi­tusel on väl­jas paljudele eest­lastele oluliseks ja arm­saks saanud luule, mis vii­sis­tatu­na on tut­tavaks saanud ka neile, kel luule­ga tihedamat otsekokkupu­udet ei ole.