Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Iseloomuga luuletused"14. vee­bru­ar­ist 21. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Iseloomu­ga luule­tused”.

Ühes inter­vju­us ütles Ilmar Trull muhedalt, et ta on kül­lalt­ki isekas frukt ning et ehk­ki tema luule­tused on küll lastelu­ule­tused, peab kir­janikul endal neid kir­ju­tades ka lõbus ole­ma. Nii et iseloomu­ga luule­ta­ja, iseloomu­ga luule­tused.
Kir­janik ülemäära ei uuri, mil­lised luule­tused võik­sid lastele lugemis­rõõ­mu pakku­da. Teeb ikka sel­l­i­seid, mis endale meel­divad. Küll aga saab ta taga­sisidet lastelt, kui ta nen­de­ga koh­tu­mas käib. Ilmar Trull on ka meie lin­na laste­ga raa­matuko­gus kohtunud. Pole kahtlust­ki, lastele tema luule­tused meel­divad. Panime neist väl­ja näi­tuse „Iseloomu­ga luule­tused“.
21. vee­bru­ar­il tähistab Ilmar Trull 60. sün­nipäe­va.