Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Jalutav tuvi"14. vee­bru­ar­ist 21. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Jalu­tav tuvi”.

Tuvid jalu­tavad kõik­jal: leht­met­sades, parkides, lin­naväl­jaku­tel, kor­rus­ma­jade rõdudel ja ise­gi Ilmar Trul­li luule­tus­es.
Tuvid on sel aastal kõige rohkem tähelepanu saavad lin­nud. Turtel­tuvi ja kaelus-turtel­tuvi on val­i­tud aas­ta 2017 lin­nuks, et nen­d­est rohkem tea­da saa­da. Need kaks lii­ki on ühed kõige vähem uuri­tud lin­nuli­igid Eestis.
Lisaks saavad turtel­tu­vide aastal tut­tava­maks ka teised meie tuvid. Alus­tame nen­d­est, kes on raa­matutes.