Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Raamatuväljapanek "Juhani Püttsepp - rahutu otsija rada"13. märt­sist 6. april­li­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Juha­ni Pütt­sepp — rahu­tu otsi­ja rada”.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek tut­vus­tab Juha­ni Pütt­se­pa las­te- ja loo­dus­raa­ma­tu­id ning on mõel­dud Jäne­da koo­li õpi­las­te­le luge­miseks ja lae­nu­ta­miseks enne kir­ja­ni­ku­ga koh­tu­mist 3. april­lil.