(Eesti) Liimi sisse joonistamine

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Liimi sisse joonistamine" Näitus "Liimi sisse joonistamine"7. vee­bru­ar­ist 7. aprilli­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Li­i­mi sisse joon­ist­a­mine”.

Näi­tus tutvustab käsitöörin­gi töid.
Tööde valmis­t­a­mine: vedel PVA liim valatakse raa­mi ning selle sisse joon­istatakse guaššide­ga ja pul­ga­ga ab­strak­tne vär­vide mäng.
Lisa: “Lõnga­mustrid”, raa­mi valmis­t­a­mine, nae­lu­t­a­mine, lõn­gast mus­trite tegemine.