(Eesti) Keraamikanäitus “Vabas vormis”

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Keraamikanäitus "Vabas vormis"20. märt­sist 5. mai­ni Jäne­da raa­matuko­gus ker­aamikanäi­tus “Vabas vormis”.

Näi­tuse ek­spon­aatideks on Jäne­da ker­aamikaringis käi­vate naiste mitme aas­ta jook­sul valmin­ud tööd. Siin on ka­su­tatud er­inevaid sav­i­mater­jale, vorme ning glasu­ure. Tule­museks on es­emed, mille lõ­p­lik ilme on nende ahjust väl­ja võttes ka au­to­rile va­hel ül­la­tuseks. Savi põle­tamiseks on ka­su­tatud kõrgku­umust ja sel­l­ele vas­tavaid viimistlusmaterjale.
Rohkem töid saab näha vee­bile­hel keraamikatuba.weebly.com