Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Kaber" Raamatunäitus "Kaber"23. märt­sist 28. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Kaber”.

Tänavuse aas­ta looma koh­ta öel­dakse, et met­skits, kes teda ei tun­neks. Teda on lood­us­es kohatud või sõidu ajal autoak­nast näh­tud. Muistsed eest­lased ütlesid met­skitse koh­ta kaber. Tänaseks on see nimi unus­tatud ja kasu­tuse­le võe­tud sõna met­skits.
Toome raa­matunäi­tusel sel­gust met­skitse nime osas ja vaatame aas­ta loomast kir­ju­tatud raa­ma­tu­id.