Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Seitse paid"23. märt­sist 28. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Seitse paid”.

Kui Ene-Maris Tali raa­matu „Pailap­si­in“ tege­lased on kõik oma tõbe­dest ja hädadest üle saanud, siis on aeg neile pai teha. Tõhusa imer­av­i­mi pailap­si­in kõr­val toim­ib hästi ka lapse­le tehtud pai. Vane­mate pai laseb lapsel ennast tur­valiselt tun­da ja lapse pai vane­matele on liht­salt väga armas. Pai sõbrale. Pai lem­mik­looma­le. Ka muusi­ka, ilus pilt, vah­va raa­mat võib olla pai­tus meie hin­gele.
Meie raa­matunäi­tuselt leiab seit­set sor­ti paisid. Tule ja vali!