Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

"Loeme sajani"4. aprillil 2017 alus­tasime luulele­vi­ta­mis­pro­jek­ti­ga „Loeme sajani“.

Eestis on palju häid luule­ta­jaid, kes on kir­ju­tanud väga häid luule­tusi. Kahju oleks sell­ine anne ja varan­dus las­ta kaot­si min­na. Luuler­aa­matud lausa ootavad riiulist väl­ja pääsemist ja vär­siread ette lugemist-kuu­lamist.

Luule­tused on tõe­line lugemise maius­pala. Kui õige tähis­taks Eesti Vabari­i­gi täht­sat sün­nipäe­va lastelu­ule lugemise ja levi­ta­misega! (Tõesti, milleks grip­ip­isikuid lev­i­ta­da, kui on ole­mas palju ägedam pisik – luulepisik). Hea tuju või südam­lik hetk on garan­teer­i­tud nii luge­jal kui kuu­la­jal. Loeme kam­ba peale 100 luule­tust. Kingime Eesti 100. sün­nipäe­vaks 100 vah­vat luule­hetke.

"Loeme sajani" - luulesõber Luule Sõber"Loeme sajani"Luulele­vi­ta­mis­pro­jek­tis või­vad osale­da 1.–4. klas­side õpi­lased. Sell­eks tuleb raa­matuko­gust otsi­da üks vah­va luuler­aa­mat. Luuler­aa­ma­tu­id aitavad lei­da raa­matukoguhoid­jad või luu­leri­iuli juures istuv Luule Sõber. Lapsed saavad luule­tusi ette luge­da kodus oma perele, sug­u­lastele, naabritele, sõpradele, aga võib-olla hoop­is oma lem­mik­loomadele. Luule­tusi võib luge­da kül­la minnes ter­vi­tuseks või külast lahkudes tänutäheks. Või­malusi teisi luule­tuste­ga üllata­da on palju.

Esimesed väikesed luge­jad on juba läin­ud luulet levi­ta­ma. Loeme sajani!