(Eesti) “Loeme sajani”

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

"Loeme sajani"4. aprillil 2017 alus­tasime lu­ulele­vi­ta­mis­pro­jek­ti­ga „Loeme sa­jani“.

Eestis on palju häid lu­ule­ta­jaid, kes on kir­ju­tanud väga häid lu­ule­tusi. Kahju oleks sell­ine anne ja varan­dus las­ta kaot­si min­na. Lu­uler­aa­matud lausa ootavad ri­iulist väl­ja pääsemist ja vär­siread ette lugemist-kuulamist.

Lu­ule­tused on tõe­line lugemise maius­pala. Kui õige tähis­taks Eesti Vabari­i­gi täht­sat sün­nipäe­va lastelu­ule lugemise ja levi­ta­misega! (Tõesti, milleks grip­ip­isikuid lev­i­ta­da, kui on ole­mas palju ägedam pisik – lu­ulepisik). Hea tuju või sü­dam­lik hetk on garan­teer­i­tud nii luge­jal kui ku­u­la­jal. Loeme kam­ba peale 100 lu­ule­tust. Kingime Eesti 100. sün­nipäe­vaks 100 vah­vat luulehetke.

"Loeme sajani" - luulesõber Luule Sõber"Loeme sajani"Lu­ulele­vi­ta­mis­pro­jek­tis või­vad os­ale­da 1.–4. klas­side õpi­lased. Sell­eks tuleb raa­matuko­gust ot­si­da üks vah­va lu­uler­aa­mat. Lu­uler­aa­ma­tu­id aitavad lei­da raa­matukoguhoid­jad või lu­u­leri­iuli ju­ures is­tuv Lu­ule Sõber. Lapsed saavad lu­ule­tusi ette luge­da ko­dus oma perele, sug­u­lastele, naabritele, sõpradele, aga võib-olla hoop­is oma lem­mik­loomadele. Lu­ule­tusi võib luge­da kül­la minnes ter­vi­tuseks või külast lahkudes tänutäheks. Või­malusi teisi lu­ule­tuste­ga ül­lata­da on palju.

Es­imesed väikesed luge­jad on juba läin­ud lu­ulet levi­ta­ma. Loeme sajani!