Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Südamest südamele"1.–28. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Südamest südamele”.

April­lis tähis­tatakse südameku­ud. Eestis on südame- ja vere­soonkon­na­hai­gused suuri­mad sur­ma põhjus­ta­jad. Olulisi­maks riski­fak­toriks on siin ebater­vis­lik elu­vi­is ja vale toi­tu­mine. Tege­likult piisab mõne liht­sa põhimõtte järgimis­est, et vähen­da­da tar­be­tut koor­must südamele ja välti­da haiges­tu­miso­htu.