Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Kunksmoor soovitab"Raamatunäitus "Kunksmoor soovitab"3. maist 2. juuni­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Kunksmoor soovitab”.

Kunksmoor on Aino Per­viku raa­matutege­lastest üks kuul­samaid. Tea­da on ka tema oskus saa­da tõbe­dest ja hädadest lahti rav­im­taimede abil. Seetõt­tu võib meie näi­tuselt lei­da raa­ma­tu­id rav­im­taimede koh­ta ja Kunksmoori häid nõuan­deid.
Kapten Trumm on samu­ti kohal, palder­jani­ju­ure pilt ja täringud ka.