Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Mõned üksikud värvid"10. maist 29. juuni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Mõned üksikud värvid”.

Luua met­san­duskooli õpeta­ja, ka kir­janiku ja tõlk­i­jana tun­tud Veiko Belials seadis oma viieküm­nen­daks sün­nipäe­vaks kokku fotonäi­tuse “Mõned üksikud värvid”. Pealkiri on tõesti tabav: üksikuid värvil­isi objek­te leiab vaid mõnelt pildilt, enamik näi­tuse­fo­to­sid on must­valged.
“Must­valge foto esteeti­ka paelub varem või hiljem kõi­ki, kes pild­is­tamisega tegel­e­vad. Must­valge on klas­si­ka, must­valge on omamoo­di test, see näitab, kes sa oled ja kuidas maail­ma vaatad,” on Veiko Belials öel­nud.
Must­val­ge­na hästi töö­tavaid pilte on ta saanud nii kodu-Eestist kui Helsingist, Stock­homist, Upp­salast ja Pari­i­sist.
Must­valge foto on Veiko Belial­si sõnul nagu graafi­ka, mis aitab rõhuta­da kon­traste, mus­treid või rütme. Ka sobib must­valge foto min­i­mal­ist­like kom­posit­sioonide teki­ta­miseks, olles omamoo­di visuaalne haiku, poeeti­line kontsen­traat ideest, mille puhul värvid vaata­ja tähelepanu põhiliselt kõr­vale kisuk­sid.
Oma näi­tuse­fo­tode sün­nilood on Veiko kir­ja pan­nud ning külas­ta­ja saab neid näi­tuse juures olev­ast kat­alo­ogist luge­da.