Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Südasuvised koerad" Raamatunäitus "Südasuvised koerad"8. juu­nist 17. juuli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Süda­su­vised koer­ad”.

Lee­lo Tun­gal tähistab suv­el 70. sün­nipäe­va. Tema kir­ju­tatud raa­matute pik­ka rida vaa­dates hakkab sil­ma, et eri­line süm­paa­tia tema loomin­gus kuu­lub koertele.
Lee­lo Tun­gal on öel­nud, et üks koer on teise inimese eest. Tema koera nimi on Jür­ka. Meie raa­matunäi­tuselt võib lei­da koeri igat masti ja tõugu, rin­gi jook­se­vad suve- ja sügisko­er­ad, tegut­se­vad Mus­tamäe sus­simur­d­ja ja var­ju­paigako­er puudel Pedro.
Saame Lee­lo Tungla raa­ma­tu­id lugedes rohkem tea­da koerte elust, aga ka sell­est, mis tunne on oma­da vaid poolt koera. Suveko­eri joon­istasid Tapa Güm­naa­si­u­mi 2. a klas­si õpi­lased.