(Eesti) Lahedad loomad ja nende loojad

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“14. ju­u­nist 11. au­gus­ti­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek „La­hedad loomad ja nende loo­jad“.

Lastekir­janik Lee­lo Tun­gal on luge­jate sü­dameid võit­nud paljude tore­date raa­matute­ga, kus tegut­se­vad lus­takad loomad nagu Siil Fe­lix, Pu­udel Pe­dro, Mus­tamäe sus­simur­d­ja; suve- ja sügisko­er­ad, ul­gu­vad hun­did, lehmad ja kon­nad …
Kun­st­nik Piret Milde­berg on ilmes­tanud väga paljusid laster­aa­matute tege­lasi nagu Jaan Ran­napi Nublu, Aino Per­viku Sookoll, Fe­lix Kot­ta tublid loomad, Uno Leiese Metroo-Mutt ja Helvi Jüris­soni Mä­gra-maja mäger.
Mõle­mal on tä­navu tähtis ju­ubel pi­da­da. Soovime palju õnne!