(Eesti) Igal tassil oma lugu

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "Igal tassil oma lugu"8. ju­u­nist 28. ju­uli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Igal tas­sil oma lugu”.

Väljapanek "Igal tassil oma lugu"Kollek­t­sioneer­im­ine võib al­guse saa­da puhtjuhus­likult. Seeko­rd oli tõuke­jõuks tele­saade, kus omaaeg­ne menukas telea­jakir­janik Moidela Tõnis­son rääkis oma kru­u­side ko­gust. Pea igalt oma reisilt tõi ta su­veni­iriks kaasa kru­usi. Mõte tun­dus tore ja järgimist vääriv. Kuida­gi ku­junes aga nii, et kru­u­side asemel hakkasid ko­gune­ma hoopis­ki tas­sid. Ja pole need kõik mitte reisidelt toodud (mõned küll), vaid pigem tähis­tavad nad mõn­da er­ilist sünd­must, on seo­tud mõne kalli inimesega.
Igal tas­sil on oma lugu. Nad ootavad puhvetkapis kan­nat­likult oma het­ke. Ja kui tu­line kohv on tas­si valatud, es­imene lonks võe­tud, siis meenub ka lugu, mis toob naer­a­tuse näole, va­hel ka pis­ara sil­ma­nur­ka, kuid igal juhul toob hinge soo­just ja kin­nitab arusaamist, et meie elus on nii palju ilusat …