(Eesti) Naiskodukaitse 90 aasta juubeli näitus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Naiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitusNaiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitus10. ju­ulist 15. au­gus­ti­ni Tapa Lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas “Naisko­dukaitse 90. aastapäe­va fo­tonäi­tus”.

Naisko­dukaitse Viru ringkond alus­tas or­gan­isat­siooni 90. aas­ta ju­ube­li tähis­tamist fo­tonäi­tusega, mis avati Tar­tu rahu aastapäe­val, 2. vee­bru­ar­il Lääne-Viru­maa Keskraa­matuko­gus Rakveres.
Kuna tegemist on ränd­näi­tusega, siis jõuab see sep­tem­briku­u­ni ringel­da kõikides su­ure­mates asu­lates ja päädib aastapäe­va tähis­tamisega. Ajava­hemikus 10. ju­ulist kuni 15. au­gus­ti­ni ek­sponeer­i­takse näi­tust Tapa linnaraamatukogus.
Rakveres fo­tonäi­tust avades ütles Viru ringkon­na esinaine Inna Läll, et igal näi­tusel ol­e­val pildil on oma lugu. Kui as­jaos­al­is­tel oleks või­ma­lik näi­tusel fo­tode ju­urde se­le­tusi anda, võiks igaüh­est pika ja põne­va jutu rääki­da. Juba neist 16 fo­to­st võib teha lühikokku­võtte — Naisko­dukaitse on põnev!

Naiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitus2. sep­tem­bril 1927. a loo­di Kait­seli­idu üle­ma käskkir­ja­ga Kait­seli­idu eri­or­gan­isat­sioon Naisko­dukaitse. Viru ringkond taasasu­tati 4. det­sem­bril 1997, sell­est saab tä­navu 20 aastaringi.
Naisko­dukaitse loo­di Kait­seli­idu ju­urde eesmärgi­ga kaasa­ta Kait­seli­idu abis­tamise kaudu ka naised ri­igikait­selisse tegevusse.
Naisko­dukaitse on Eesti ri­igikait­sesüs­teemis omamoo­di fenomen, pea 2500 li­iget koon­dav vabataht­lik naisor­gan­isat­sioon kaasab igas vanus­es naisi kõikvõi­ma­likelt elualadelt.

Naiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitusKõikidele naisko­dukait­s­jatele, kes soo­vi­vad, leitakse tema os­kustele, võime­tele ning eel­is­tustele vas­tav ametiko­ht Kait­seli­idu et­te­valmis­tata­vates ük­sustes. Mitmed naisko­dukait­s­jad on võt­nud ka vabataht­likult kait­seväeko­hus­tuse. Lisaks panus­tavad naisko­dukait­s­jad kõikvõi­ma­likesse ri­igikait­selistesse ja heatege­vus­likesse pro­jek­tidesse (nt vet­eranide toe­tuskam­paa­nia „An­name au!“, mit­meid aas­taid kudu­mite saat­mine välis­mis­sioonidel teeni­vatele Eesti kait­seväe­lastele ja võitle­jatele Ukrainas).

Ühiskond­likus mõttes on Naisko­dukait­sel üle ter­ve Eesti äär­miselt olu­line roll. Kuna Naisko­dukaitse li­ik­meid elab sõna ot­seses mõttes igas Eesti külas, on kogu Eesti kae­tud isamaaliselt mee­lestatud ja igas oluko­r­ras hakka­ma saa­vate nais­te­ga. Li­ikmed on ti­hti ka ko­ha­likes kogukon­dades ak­ti­ivsed elu eestvedajad.

Käesolev näi­tuse­pro­jekt kannab sõn­u­mit, et Naisko­dukaitse katab ühtse ja aina ti­hene­va tur­vavaibana kogu ri­i­ki ning tagab selle, et meie lin­nades ja külades elak­sid ko­danikud, kes os­kavad ise er­inevates oluko­r­dades toime tul­la, ai­da­ta oma perekon­da ja tut­tavaid ning kes aitavad läbi selle su­uren­da­da keskkon­na tur­val­is­ust ja elanikkon­na teadlikkust.

Riik saab toeta­da ja luua või­malused, aga in­imene ise valmis­tub, õpib, teeb plaane ja va­jadusel tegut­seb. Naisko­dukait­s­jad kait­se­vad en­nast, oma kodu ja perekon­da ning tee­vad seda tead­likult ja organiseeritult!
Ko­h­tu­miseni näitusel!

Sei­di Lamus-Tšistotin
Naisko­dukaitse Viru ringkon­na ava­like suhete grupi juht