(Eesti) Suvi — see on laste aeg

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"24. ju­ulist 28. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Suvi — see on laste aeg”.

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"Lee­lo Tungla lu­ule­tuste ja lugude lapsed on pu­rurikkad. Neil on ole­mas suur tükk maail­ma särast. Ja mis ka het­kel pu­udub, tuleb pärast!
Suvi on paljude laste meel­isaeg. Saab min­na vee äärde, maale ja lood­usesse ning li­ivakast ki­hab lastest kui mesikärg. Lapsed pi­dasid Ees­ti­maal sel su­v­el maha oma laulu- ja tantsu­peo. Ka Lee­lo Tungla raa­matu „Nal­jatil­gad lähe­vad laulu­pe­ole“ tege­lased on käin­ud sel­l­el uhkel peol.
Laste su­vis­test tegemis­test Lee­lo Tungla raa­matutes panime­gi kokku raa­matunäi­tuse. Suvi – see on ka Lee­lo Tungla sün­nipäe­va aeg. Selle aas­ta 22. ju­u­nil tähis­tas kir­janik oma 70. sün­nipäe­va.