(Eesti) Suvekoertega maale

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

Raamatunäitus "Suvekoertega maale"24. ju­ulist 28. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Su­veko­erte­ga maale”.

Raa­matunäi­tusel läheme su­veko­erte­ga maale. Li­ht­salt su­veko­dusse mõnusasti aega veet­ma või vana­vane­matele kül­la ja appi, puhka­ma, ter­vist paran­dama, seik­lusi ot­si­ma või just vas­tuok­sa rahu lei­d­ma.

Või tões­tust saa­ma, et maal on elu täi­esti ole­mas. Ja veel milline elu! Sell­ine, et maale tasub ela­ma asu­da.