Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Suvekoertega maale"24. juulist 28. augus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Suveko­erte­ga maale”.

Raa­matunäi­tusel läheme suveko­erte­ga maale. Liht­salt suveko­dusse mõnusasti aega veet­ma või vana­vane­matele kül­la ja appi, puhka­ma, ter­vist paran­dama, seik­lusi otsi­ma või just vas­tuok­sa rahu lei­d­ma.

Või tões­tust saa­ma, et maal on elu täi­esti ole­mas. Ja veel milline elu! Sell­ine, et maale tasub ela­ma asu­da.