Raamatuväljapanek "Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017"15. augus­tist 15. sep­temb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017”.

Eesti Ornitoloogiaühing valib Eesti aasta lindu ala­tes 1995. aas­tast. Aasta linnu vali­mise ees­märk on tut­vus­tada ava­lik­ku­sele üht Eestis esi­ne­vat lin­nu­liiki või lii­gi­rühma ning kaa­sata loo­dus­hu­vilisi selle liigi uuri­mise ja kaitse tege­vus­tesse.

Turteltuvide, armas­tuse ja truu­duse süm­bo­liks ole­vate lin­dude, auks on Eesti Ornitoloogiaühing kor­ral­da­nud armas­tus­luule kon­kursi. 15. sep­temb­rini on ooda­tud luu­le­tu­sed, mis rää­givad armas­tu­sest või tur­tel­tu­vi­dest kui puhta ja oma­ka­su­püüd­matu armas­tuse süm­bo­list.