Näitus "Tapa rongijaama elluärakamine"16. augus­tist 16. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Tapa ron­gi­jaama ellu­ära­ka­mine”.

Projekti „Tapa ron­gi­jaama ellu­är­ka­mine“ tar­vis kokku sea­tud näi­tus viib meid Tapa jaama aja­loo rada­dele. Tapa raud­tee­jaama pea­hoone on Eesti üks vanemaid. Tapa jaam on olu­line süm­bo­l­ob­jekt nii raud­tee kui ka Tapa lin­na­ehi­tu­ses, samuti väär­tus­lik his­to­rist­liku arhi­tek­tuuri näide. See ise­ära­lik tel­lis­ki­vist hoo­ne­mas­siiv on juba ehi­tus­li­kult oma­laadne, mille sar­nast koha­li­kus raud­tee­ar­hi­tek­tuu­ris ette näi­data pole. Peegeldab ta ju Tapa kui sõlm­jaama aja­loolist olu­li­sust, mil­leta poleks tek­ki­nud ale­vik, hil­jem linn. Teisalt on jaa­ma­hoone alati olnud teel­oleva ini­m­ese varju- ja koh­tu­mis­paik ning muidu tore aja­viit­mise koht.
Selle aasta juu­lis tun­nistati jaama pea­hoone kul­tuu­ri­mi­nistri käsk­kir­jaga kul­tuu­ri­mä­les­ti­seks.

Näituse koos­tas TTÜ muu­seumi kuraa­tor Nele Inglist. Mõte hakata vanu foto­sid täna­päe­vas­tega kokku sula­tama pole Nele jaoks paeluv mitte ainu­üksi aja­loo­huvi või pil­dis­ta­mis­rõõmu tõttu, vaid on ka hea põh­jus saada mõne Eestimaa paiga või lin­naga pare­mini tut­ta­vaks.