Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Kunstnik, kes ei karda katsetada"1.–29. sep­tem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Kun­st­nik, kes ei kar­da kat­se­ta­da”.

Kun­st­nik Urmas Viik on eri­alalt graafik. Peene joone­ga pilte ja suuri pas­tel­seid pin­du teeb ta arvuti­ga. Pli­iat­si­ga paber­ile tehtud visan­dist hakkab ta arvu­ti abil looma raa­matupilti, milles kihid nii lapse kui täiskas­vanu jaoks.
Kert­tu Soan­si­ga koost­ööst alguse saanud raa­matute illus­treer­im­ine on viin­ud ka järgmiste töö­deni. Raa­ma­tu­id on nüüd­seks illus­treer­i­tud üle kolmekümne. Paljud neist kau­nite Eesti raa­matute žüri­ile posi­ti­ivselt sil­ma jäänud.
Urmas Viik on kun­st­nik, kes ei kar­da kat­se­ta­da ebataval­isi tehnikaid. Näi­tus­tel võib viimasel ajal näha suuri objek­te ja instal­lat­sioone.
Urmas Vii­gi „Muhu Inglite“ illus­trat­sioonid on võim­sad nii raa­ma­tus kui seinal.