Näitus "Muhu Inglid" Näitus "Muhu Inglid"30. augus­tist 29. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu 2. kor­ru­sel näi­tus „Muhu Inglid”.

Näitus põhi­neb Kadri Tüüri jutu­raa­ma­tul, mille on illust­ree­ri­nud Urmas Viik. Kunstniku pil­di­keel toe­tub muhu rik­ka­li­kule orna­men­ti­kale ja vär­vi­gam­male. Muhu juur­tega Urmas Viigi arva­tes on Muhu pärand­kul­tuur üüra­tult rikas : „Ma taht­sin kasu­tada neid tun­ta­vaid ele­mente, aga neid siduda kaas­aegse olme­kul­tuuri või ka lin­na­kul­tuuri ele­men­ti­dega, sest pärand­kul­tuur minu selge veen­du­muse koha­selt eksis­tee­rib ikkagi kor­ra­li­kult siis, kui see on pide­valt tööt­luses ja eda­siaren­duses, mitte kopee­ri­mises”.
Urmas Viigi „Muhu Inglite“ illust­rat­sioo­nid on võim­sad nii raa­ma­tus kui sei­nal.