Näitus "Mustrid ja lõimed"15. sep­temb­rist 19. oktoob­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Mustrid ja lõi­med”.

Praegu Lehtses, kuid varem aas­taid Jänedal ela­nud Evi‐Maie Toomla alus­tas oma esi­meste näpu­töö­dega juba päris vara­kult. Kui ta oli 4‐aastane, meis­ter­das vana­isa talle esi­me­sed kudu­mis­var­dad ja vanaema pis­tis pihku lõn­ga­kera. Sellest ajast ala­tes on ise­te­ge­mine olnud tema elus täht­sal kohal ning eriti meel­dib talle kududa, kas siis var­ras­tel või kan­gas­tel­ge­del.
Lehtse kandi nai­sed on aas­taid koos käi­nud käsi­tööd tege­mas ja ka oma käsi­töö­selt­singu asu­ta­nud. Evi‐Maie vedas selt­singu tege­vust  9 aas­tat. Maikuus tähis­tas Evi‐Maie Toomla oma 80. sün­ni­päeva.

Näituse ava­mine 15. sep­temb­ril kell 13.00.
Olete ooda­tud !