Näitus “Identiteedi olemus”18. sep­temb­rist 21. oktoob­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas Soome Instituudi ränd­näi­tus “Identiteedi ole­mus”.

Näitus esit­leb viie noore ja andeka soome foto­kunst­niku loo­min­gut. Fotograafid käsit­le­vad oma töö­des iden­ti­teedi ja mäluga seo­tud küsi­musi, kasu­ta­des sel­leks eri­ne­vaid teh­ni­kaid ala­tes must­val­gest fil­mist kol­laa­ži­deni.

Näitus “Identiteedi olemus”Mis kujundab ini­m­ese iden­ti­teeti ? Mis asjaolud ja sünd­mu­sed mõju­ta­vad meid kui üksikisi­kuid ? Need küsi­mu­sed pole inim­konna jaoks midagi uut, aga nende täht­sus on täna­päeva ühis­kon­nas taas tera­valt esile ker­ki­nud. Elame maa­il­mas, mida ise­loo­mus­ta­vad muu­tuv poliit­maas­tik ja tei­sed glo­ba­li­see­ru­mise taga­jär­jed.

Näitusel osale­vad : Hanna Råst, Ida Taavitsainen, Salla Lahtinen, Vanessa Forstén, Fia Doepel.

Kõik kunst­ni­kud on eri­neva taus­taga. Mõned neist kas­va­sid üles Helsingis, mõned maal, mõned on soom­la­sed, mõned soo­me­roots­la­sed. Teosed paku­vad vaa­te­nurka sel­lest, kui­das noo­red täis­kas­va­nud ennast mää­rat­le­vad ning iden­ti­teedi mõis­tet taju­vad. Käsitlus on lai : mina­pilt, brän­ding, kao­tu­se­ko­ge­mus … Kuidas mõju­tab välis­maa­ilm meie isik­sust ja kui­das meie mõt­ted kajas­tu­vad meie väli­mu­ses ja ene­se­väl­jen­duses.