Näitus "Tapa rongijaama elluärkamine"2. oktoob­rist 15. novemb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Tapa ron­gi­jaama ellu­är­ka­mine”.

Projekti „Tapa ron­gi­jaama ellu­är­ka­mine“ tar­vis kokku sea­tud foto­näi­tus viib Tapa jaama aja­loo rada­dele. Tapa raud­tee­jaama pea­hoone on Eesti üks vanemaid. Tapa jaam on olu­line sümbol‐objekt nii raud­tee kui ka Tapa lin­na­ehi­tu­ses, samuti väär­tus­lik his­to­rist­liku arhi­tek­tuuri näide. Selle aasta juu­lis tun­nistati jaama pea­hoone kul­tuu­ri­mi­nistri käsk­kir­jaga kul­tuu­ri­mä­les­ti­seks. Tapa raud­tee­jaa­maga seo­ses on ka Jäneda ini­mes­tel palju mäles­tusi ning nos­tal­giat.
Näituse koos­tas TTÜ muu­seumi kuraa­tor Nele Inglist.