Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Tapa rongijaama elluärkamine"2. oktoo­brist 15. novem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Tapa rongi­jaa­ma elluärkamine”.

Pro­jek­ti „Tapa rongi­jaa­ma elluärkamine“ tarvis kokku sea­tud fotonäi­tus viib Tapa jaa­ma ajaloo radadele. Tapa raud­tee­jaa­ma pea­hoone on Eesti üks vane­maid. Tapa jaam on olu­line süm­bol-objekt nii raud­tee kui ka Tapa lin­nae­hi­tus­es, samu­ti väär­tus­lik his­torist­liku arhitek­tu­uri näide. Selle aas­ta juulis tun­nista­ti jaa­ma pea­hoone kul­tu­uri­m­in­istri käskkir­ja­ga kul­tu­urimäles­tiseks. Tapa raud­tee­jaa­m­a­ga seoses on ka Jäne­da inimes­tel palju mäles­tusi ning nos­tal­giat.
Näi­tuse koost­as TTÜ muu­se­u­mi kuraa­tor Nele Inglist.