Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Elu pole kunagi olnud nii hirmus ilus kui praegu"2.–30. oktoo­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Elu pole kuna­gi olnud nii hir­mus ilus kui praegu”.

Need sõnad on pärit Kadri Hin­rikuse laster­aa­ma­tust “Taaniel Teine”. Kül­lap mõtleb autor ka nii, sest tema raa­mat­u­lausetest ning teles loe­tud sõnadest õhkub rahu ja soo­just ja ene­sekind­lust.
Kolme Taanieli kõr­val on kir­janiku laster­aa­matutes palju teisi vah­vaid tege­lasi: kak­sikud Uku ja Tuule, Katari­ina ja San­dra, Sander ja Saara. Miia ja Fri­i­da ning Eeva ja Ingi lugud­est saame tea­da, kuidas oli elu vanas­ti. Kadri Hin­rikuse raa­matutes seik­l­e­vad Põm­mu ja Pod­su ning mäs­savad kon­nad. Kõi­ki neid tege­lasi võid koha­ta meie raa­matunäi­tusel.