Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Õpime õppima"5. oktoo­brist 11. novem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Õpime õppi­ma”.

Mis on see vägi, mis inimest õppi­ma innustab, nii et iial kül­lalt ei saa?
Mida me peame oma elu suuri­maks õppimiseks?
Mida tahak­sime veel õpp­i­da?
Inimene on suute­line õppi­ma usku­mat­ult palju, vaja on vaid aega, huvi asja vas­tu ja eesmär­ki, mille nimel pinguta­da.
Pakume väl­ja valiku raa­ma­tu­id, mis õpetavad õppi­ma. Õppimine on lahe!