Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Kui rännukihk ei anna asu ..."Näitus "Kui rännukihk ei anna asu ..."1.–29. novem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kui rän­nuk­ihk ei anna asu …”.

Inimesed on rän­nanud aas­tatuhan­deid. Aja­ga on muu­tunud vaid rän­damise viis ja moti­ivid. Meile on alati pakkunud huvi, kuidas teised rah­vad mujal elavad. Tea­da saa­maks seda, tuleb mõneks ajaks loobu­da kodus­est rahust ja min­na rän­dama.

Rän­nuhuvilised leiavad raa­matuko­gust hul­gan­isti reisi- ja rän­nu­raa­ma­tu­id — raa­ma­tu­id, mis toovad kauged maad meile lähe­male.