Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Kuda rahvas, nõnda rõõvas"17. oktoo­brist 29. novem­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Kuda rah­vas, nõn­da rõõ­vas”.

Rah­varõi­vad on talupo­jarõi­vad, mida kan­ti nii argi- kui pidupäe­vadel. Eestis tähis­tasid rah­varõi­vad ühtaegu seis­us­likku ja rahvus­likku kuu­lu­vust – talupo­ja­seis­ust ja maarah­vast, sest val­it­se­vad klas­sid kuu­lusid sak­sa rahvusse.
Nime­tus „rah­varõi­vad” tuli tarvi­tuse­le ärkamisa­jal, mil C. R. Jakob­son jt rahvus­likud tege­lased hakkasid taotle­ma tra­dit­siooniliste talupo­jarõi­vaste kand­mist pidu­likel kokku­tuleku­tel rahvus­liku uhkuse rõhutamiseks.
Tänapäe­val kan­takse laulupidudel ja muudel rahvus­likel üri­tus­tel eelkõige 19. sajan­di pidu­likku talupo­jarõi­vast. Kihelkond­like erine­vuste­ga talupo­jarõi­vast on saanud rahvussüm­bol.