Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

13. novem­brist 15. det­sem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Heanaaber­lik soovi­tus”.

Väl­japanek Soome Vabari­i­gi 100. sün­nipäe­va puhul. Soovi­tatud valikus on vane­mad ja uue­mad soome kir­jan­dus­teosed suurtele ja väikestele; proosat, luulet ning ka väl­japaist­vate soom­laste elu­lu­gusid.