Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Tapa rongijaama elluärkamine"20. novem­brist 22. det­sem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus fotonäi­tus “Tapa rongi­jaa­ma elluärkamine”.

Fotonäi­tuse vanast ja prae­gus­est Tapa vak­sal­ist koost­as TTÜ muu­se­u­mi kuraa­tor Nele Inglist. 2017. aas­ta juulist on Tapa jaama­hoone kul­tu­urimälestis. Lisaks fotonäi­tuse­le on või­ma­lik luge­da inimeste mäles­tusi Tapa jaa­mast ning neid ka ise mäles­tuster­aa­ma­tusse kir­ja pan­na.