Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Õieti on päris kahju, et jõulud nii harva on"27.11.2017–06.01.2018 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Õieti on päris kahju, et jõu­lud nii har­va on”.

Mida lapsed Buller­by külas tee­vad? Har­ven­davad naereid, mag­a­vad lakas, küti­vad ürgvei­seid, salat­se­vad, tee­vad näitemän­gu ja tõm­bavad Olle ham­mast väl­ja. Koo­lis käi­vad ikka ka. Tähis­tavad sün­nipäe­vi ja loomu­likult pühit­se­vad jõule.
Näi­tuselt saab tea­da, kuidas pidasid jõule Buller­by lapsed ja mil­lised on olnud kir­janik Astrid Lind­greni aastalõpud.