Näitus "Pipi Pikksuka jõulupuu" Näitus "Pipi Pikksuka jõulupuu"27.11.2017–06.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Pipi Pikksuka jõu­lu­puu”.

Sel tal­vel kut­sume lapsi meie mui­nas­ju­tu­tuppa kaema Pipi Pikksuka jõu­lu­puud. Segasumma suvila jõu­lu­kau­nis­tused val­mis­ta­sid Tapa Gümnaasiumi õpi­lased kuns­ti­õpe­taja Eve Allsoo juhen­da­misel. Õpetaja Elle Kivisoo õpi­lased 3.a klas­sist tegid ilu­said lume­pilte.
Kes külla tuleb, saab uurida, mitu korda ja mida Pipi juu­res rootsi kombe koha­selt jõu­lu­õh­tul süüakse. Saab aidata valida kõige pipi­li­ku­mat kuu­se­puud. Ja vaa­data, mil­lis­tele Astrid Lindgreni raa­ma­tu­te­ge­las­tele on Pipi üles sät­ti­nud jõu­luso­kid.
Segasumma suvi­last võib õngit­seda luge­miseks mõne Astrid Lindgreni vahva las­te­raa­matu.