Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "SININE JA VALGE. Soome 100"01.12.2017–13.01.2018 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus SININE JA VALGE. Soome 100”.

Soome ise­seisvus­päe­val, 6. det­sem­bril tähistab Soome vabari­ik oma sajan­dat sün­nipäe­va. Rii­gi senis­es ajaloos suuri­mat pidupäe­va tähis­tatakse juube­li­aastale kohaselt YHDESSÄ ehk üheskoos ning see ulatub kõik­jale üle Soome ja piiri taha­gi.
Suure­maid ja väik­se­maid sünd­musi ning mäles­tushet­ki kor­ral­davad kõik, kel­lele Soome ise­seisvus ja selle sajas sün­nipäev olulised on.
Tapa lin­naraa­matuko­gus võib näha üle­vaatenäi­tust „SININE ja VALGE. Soome 100“.